eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه مارس 2020، گلواژه بخش دوم

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با استاد جواد پارسای

دوشنبه 03.02.2020 از ساعت 18 تا 19

گلواژه بخش دوم: گلواژه ها در فرايند كنش و واكنش

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

ترانه ها با صدای سالار عقیلی - معمای شاه و معین

در فرهنگ ايراني، بسياري از حل اوتلافها و آشتيكنان، نيز با آوردن گلواژههايي، كه در كینج دل هیر اي رانیي

جايگرفته اند، به سامان ميرسد. با اين شگرد، شخص سوم، بعنوان آشتي دهنده، ویود را در جريیان میذاكرات

جاميكند و با بهرهگيري از گلواژههاي وورندِ موضو ، به قانعكردن هر دو طرف دعوا ميپردازد و دست آور، در

يک بزنگاه مناسب، دو طرف دعوا را، به دست دادن و روي هم بوسيدن و لعنت بیر شیيطان فرسیتادن ترغيیب

ميكند و ماجرا را به پايان ميبرد.

چند نمونه:

  • با من آن كن كه اگر با تو بود، بیسندي. )نظامي(
  • يک سوزن بخود، يک جوالدوز به ديگران.
  • باش قانع كه پادشه باشي.
  • بدگوي مباش، تا نكو نام شوي.
  • در عفو لذتي است كه در انتقام نيست.
  • بیوش چشم وود از عيب، تا شوي بي عيب. )صائب تبريزي(
  • به از نيكي نباشد هيچ كاري.
  • آينه سان هر چه نديدي، مگو )نظامي(
  • نكويي وواهي ار، بخشنده ميباش!
irani.at

 

eurowerbung.at