eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه اکتبر 2018/1397

برنامه ماه اکتبر

Narima

با وجود این می‌خندیم
(طنز در اروپای نازی)

در برنامه امروز به بخش طنز در اروپا بخصوص آلمان و اتریش در زمان جنگ می پردازیم.

عنوان این برنامه با وجود این می‌خندیم، با میهمان برنامه، هنرمند برجسته نریمان حجتی در باره طنز در زمان اروپای هیتلری.

Farzaneh Emadi

به دلیل اینکه در کشور های اروپا تمایل به راستگرایی شدت گرفته،

سال گذشته برای دیدن اردوگاه آشویتس به لهستان سفر کردم تا بتوانم بدترین عوارض نژادپرستی را ببینم. اما امروز در این باره صحبت نمی‌کنیم، فقط این را میگم که هر بار در این بازدید یک بخش را ترک می‌کردیم تا به بخش دیگری راهنمایی بشویم فکر می‌کردم هرگز نمی‌شود انسان را بیشتر از این عذاب دارد و این پایین‌ترین درجه انسانیت بود اما در بخش بعدی هرباد خلاف آنی ثابت می شد. به نظر من همه انسانهای روی زمین باید از این اردوگاه بازدید کنند تا هرگز اجازه تکرار این داده نشود.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و نریمان حجتی
موزیک: نریمان حجتی، سالار عقیلی و شادمهر عقیلی

 
 

eurowerbung.at