eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه نوامبر 2018/1397

برنامه ماه نوامبر

Narima

زایمان و معاینات بعد از بدنیا آمدن نوزاد

رادیو ایرانی اتریش تقدیم می کند مصاحبه با خانم دکتر نصیریان

برنامه‌ای مخصوص از برنامه‌های سلامت باشید، ادامه برنامه چند بخشی در دوران پیش از حاملگی، دوران حاملگی و زایمان که برنامه امروز زایمان و معاینات بعد از بدنیا آمدن نوزاد

Farzaneh Emadi

دردهاى دوران باردارى را بايد به دو دسته تقسيم كرد
١- دردهاى زود هنگام منظم و غير منظم
٢- دردهاى زايمان
در مورد اول دردها خيلى زودتر از زمان وضع حمل پديدار مى شوند و اين دردها مى توانند بصورت كمر درد يا دردهاى زير شكم و يا دردهاى انقباضى باشند در اين صورت بايد به پزشك مراجعه شده و اگر احتمال زايمان زودرس وجود داشته باشد فرد باردار به بيمارستان جهت مراقبتهاى ويژه فرستاده خواهد شد
در مورد دوم دردهاى زايمان بصورت انقباضى در فواصل معينى بوجود أمده و اين فواصل در موقع زايمان بطور پيشرونده كوتاه تر مى شود

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی

 

eurowerbung.at