eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه مارس 2019/1397

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای

ادونت / رویدادها و مراسم در چهارهفته قبل از نوروز
هر هفته چه نام دارد و وقت چه کاریست
حاجی فیروز نه حاجیست و نه فیروز، او را بشناسیم و نام واقعی را به او بازگردانیم

در نوشته‏های بازمانده از مانی نیز، روزهای هفته که با «یکشمبت» آغاز می‏شود، نام برده شده اند. اگر ما روزهای پس از شنبه را شمارش کنیم، پی‏می‏بریم که با هفته شماری ایرانی، چهارشنبه، پنجمین روز هفته است. چون هفتۀ ایرانی پس از «آدینه» یا جمعه آغازمی‏شود. در آذربایجان، «تبریز» این جشن سوری، از نیمروز سه شنبه آغازمی‏شود و شب‏هنگام، آتش روشن می‏کنند. ولی پریدن از روی آتش و خواندن ترانه‏هایی که شناخته شده هستند، در تبریز و بسیاری دیگر از شهرها رسم نیست. چون جشن سوری از روز سه‏شنبه (روز بهرام‏شید) آغاز می‏شود، سبب نامیدن «چهارشنبه سوری» شناخته نیست.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
موزیک: نریمان حجتی و امیر کسرا زندیان
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 
irani.at

 

eurowerbung.at