eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه یولی 2018/1397

برنامه ماه یولی

پاسخ به سوالات رسیده در باره مسائل دانشجویی، مهاجرت، ویزا و اقامت با آقای دکتر میرزایی

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

 

دانشجویی، اقامت و کار,مهاجرت و پناهنگی

 
 
irani.at

 

eurowerbung.at