eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه فوریه 2020، گلواژه

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با استاد جواد پارسای

دوشنبه 03.02.2020 از ساعت 18 تا 19

گلواژه

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

ترانه ها با صدای ابی و معین

گلواژه چیست؟

همت گماشته اند: علامه دهخدا » مثلها= گلواژهها « در قلمرو ادبيات غني ايران، دو استاد برجسته، به گردآوري و استاد احمد بهمنيار در نوشتارهاي بيشمارش در میلۀ يغما به اين مهم پرداوتهاند. » امثال و حكم « در كتاب بهمنيار مينويسد: مثل، رشتۀ ويژهاي از ادبيات هر زبان است. بروي آن را كهنترين اثر ادبي ميدانند كه از بروي نيز براين باورند كه انسان پي از آنكه به نگارش گفتههاي .» انديشۀ انسان برسرِزبانها افتاده است يیردازد، مثل را يافته بود و آن را به گونۀ شنيداري، در گفتگوهاي وود بكارميبرد. او بر اين باور است كه از شمارۀ گلواژههاي هر زباني، ميتوان به درجه و ميزان گستردگي و پرباري آن زبان پيبرد. گروهي نيز ميگويند: مثل، سخني همگاني است كه دو حالت كنوني و پيشين را، كه شبيه هم هستند، با آن بيان ميكنند. اگر ما ...« نطر استاد بهمنيار را درمورد كهن بودن اين رشته از زبان فارسي بیذيريم، با اين نكته ميرسيم كه در زبان ضرب « فارسي )در ايرانزمين( پي از يورش اعراب به ايران و گسترش دين اسلام و لاحرم، زبان عربي، اصطلا وجود نداشت و واژۀ ايراني ديگري بكارميرفت كه بهتر است به جستیوي آن نيز بیردازيم.

برخي از كتابهاي پايه براي گلواژهها و نکته ها<،p>

  • تاريخالوزراء، نوشتهى نیمالدين ابوالرجاء قمي، از نويسندگان ايراني دورهى سلیوقي، كه شايد كهنترين باشد. اين نويسنده، از سال 525 تا 584 ، هر مثلي را ديده يا شنيده، جمع آوري است.
  • نگاشته است. » جامعالتمثيل « در سدهى يازدهم هیري قوري، محمد علي حبل رودي كتابي به نام
  • يک هزار و يک گلواژهى فارسي را » هزار و يک سخن « امير قلي وان فرزند ابراهيم وان در میموعهاي به نام گردآوري كرده است. اين كتاب، در سال 1339 قمري در برلن به چاپ رسيده است.
  • پرداوت كه در چهار پوشينه )جلد( » امثال و حكم « در سدهى كنوني، شادروان استاد علي اكبر دهخدا، به گردآوري داراي بيست و دو هزار مثل و هفده هزار ........ ، در سال 1353 بدين نام به چاپ رسيد.
  • شادروان استاد احمد بهمنيار نيز در نوشتارهاي وود، در میلهى يغما ) 1327 و 1328 وورشيدي(، مثلها و نكتههاي بيشماري را ثبت و ضبط كرده است، كه در سال 1361 به نام داستاننامه، به چاپ رسيد. اين كتاب نيز داراي 6 و 47 مثل و حكم ميباشد كه به شكل الفبايي تنظيم كرده اند.
irani.at

 

eurowerbung.at