eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: عشق در فرنگ زیبای ایرانی

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

دوشنبه 05.08.2019 از ساعت 18 تا 19

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ

روح پدرم شاد که می‏گفت به استاد
فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ
افسانه بود معنی دیدار، که دادند
در پرده یکی وعدۀ مرموز و دگر هیچ
حاجی که خدا را به حرم جُست چه باشد
از پارۀ سنگی شرف اندوز و دگر هیچ
خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ

همین شاعربزرگ درجای دیگر می سراید:

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
آیین محبت و وفا می‌دانیم
زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش

و دکلمه شعر زیبای مولانا با صدای مهدی سلیمی

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

irani.at

 

eurowerbung.at