eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه ماه مه/اردیبهشت 2018/1397

 

پاسخ به سوالات رسیده در باره مسائل دانشجویی، مهاجرت، ویزا، اقامت در اتریش، توسط آقای دکتر میرزایی


موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

سوالات متقاضیان تحصیل، دانشجویان و اقامت

برنامه ماه مه 2018
پاسخ به سولات رسیده در مورد تحصیلات دانشگاهی در اتریش، مهمترین اخبار ایران، اتریش و جهان.
دولت جدیداثر آن بر جامعه مهاجران به خصوص ایرانیان مقیم اتریش
کمک به پناهندگان کاهش پیدا می کند
تشکیل اردوگاههای پناهنده گان در خارج شهر
کسانی که پناهنده گی شان تایید نمی شود و فقط تحمل می شوند چه شرایطی دارند
میهمان برنامه: دکتر حسین میرزایی
با فرزانه عمادی و ایمان جویا

irani.at

 

eurowerbung.at