eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: موسیقی در ادبیات با استاد پارسای بخش سوم

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

دوشنبه 01.07.2019 از ساعت 18 تا 19

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با ادامه موضوع موسیقی در بستر ادبیات فارسی (بخش سوم)

بهرام گوور، پانزدهمین پادشاه ساسانی، در شکوفایی این هنر نقش برجسته‏ای داشت. بهرام یا وهرام پنجم در سال۴۲۱ ترسایی پادشاه ساسانی بود. وی به جای پدرش، یزدگرد یکم، بر تخت نشست. بهرام گوور، زردشتی، یعنی گبرباور بود. واژۀ «گوور» هنوز در زبان ترکی باین معنا بکار می‏رود و در بسیاری از کتاب‏هایی معتبر نوشته شده است. هنوز هم، زردشتیان یزد، این واژه را بر وزن «جور» می‏خوانند. گوور، نه بمعنای گورخر و قبر، بلکه همان «گبر» است که معنای زهدان و تخمه نیز دارد. بهرام گوور نیز در استورۀ ایرانی، سیمرغ است.

سرگذشت بهرام گور در ادب دیگر کشورها نیز راه یافته‌است. چنانکه داستان عامیانه‌ای با عنوان هفت پیکر بهرام گور به زبان ترکی در دوران عثمانی به چاپ رسید. همین کتاب در 1282 یعنی ۱۹۰۳ میلادی به نثر فارسی ترجمه و با چاپ سنگی در تهران منتشر شد. همچنین نمایش‌نامۀ توراندوت، اثر کارلو گوتزی ایتالیایی در سدۀ ۱۸ میلادی نوشته شده و اپرایی به همین نام از پوچینی (درگذشت ۱۹۲۴ میلادی) موسیقی‌دان ایتالیایی نیز بر اساس بخشی از داستان‌های بهرام گور در هفت پیکر نظامی تدوین شده‌است.

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و مهدی سلیمی
با ترانه های زیبایی از هنرمندان ایرانی

irani.at

 

eurowerbung.at