eurowerbung.at

Radio Irani auf Deutsch

رادیو ایرانی تقدیم می کند: برنامه یونی 2017/1396

با خبرهای جالب وشنیدنی ماه گذشته

مصاحبه با متخصصین

پاسخ و پرسش باخانم آنا یزدی در، متخصص زیبایی و کارشناس رنگ مو مورد سلامتی و زیبایی مو

 

تهیه کنندگان و گویندگان: فرزانه عمادی و ایمان جویا
موزیک: نریمان حجتی و جمشید رحیمی

irani.at

 

eurowerbung.at